Register

Register

Når der henvises til hele salmen, anføres blot dens nummer. DDS 46 betyder Den danske Salmebog af 1953 nr. 46 som helhed. Er der kun tænkt på enkelte vers af en salme, angives de efter et komma. DDS 276,3 betyder nr. 276 vers 3; 750,2.4 er 750 vers 2 og 4.

De enkelte skrifter i Bibelen forkortes i overensstemmelse med den oversigt, der er angivet i den autoriserede og samlede oversættelse af Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente fra 1992.

Parallel, par. efter et afsnit fra Matthæusevangeliet angiver, at et til¬svarende afsnit findes i Markus- og Lukasevangeliet, efter et enkeltvers, at det forekommer i samme forbindelse også i de to sidstnævnte evangelier.

Eksempel på forkortelser:

1 Mos 2,6 = 1 Mosebog kapitel 2 vers 6.
1 Mos 2,6f = 1 Mosebog kapitel 2 vers 6 og det følgende vers.
1 Mos 2,6ff = 1 Mosebog kapitel 2 vers 6 og de to følgende vers.
ApG 18,1.18.26 = Apostlenes Gerninger kapitel 18 vers 1, 18 og 26.

Når der henvises til hele salmen, anføres blot dens nummer. DDS 46 betyder Den danske Salmebog af 1953 nr. 46 som helhed. Er der kun tænkt på enkelte vers af en salme, angives de efter et komma. DDS 276,3 betyder nr. 276 vers 3; 750,2.4 er 750 vers 2 og 4.

Henvisningerne

Kirken:

1: 1 Kor 8,5f.

2: Tit 3,5; Joh 3,5.

3: Matt 28,19; Mark 16,16; Joh 3,3ff.

4: Mark 16,16; ApG 2,38.

5: 1 Kor 8,5f.

6: a) Matt 1,21; 2,2; 21,5. Luk 19,38; Joh 12,13.15; Matt 27,11 par; Joh 18,29-19,16; Åb 17,14; 19,16. b) Ef 5,23-27; Åb 19,7; 21,2.5; 22,17. c) Joh 10,11.16; Heb 13,20; 1 Pet 2,25; 5,4. d) Joh 15,1-8. e) (Matt 16,18); ApG 4,11; Ef 2,19f; 1 Pet 2,4ff. f) 1 Kor 11,3; Ef 1,2ff.15; 5,23; Kol 1,18; 2,19. g) 1 Kor 10,17; 12,12-17.
DDS
: a) 223,1; 276,2; 529,6. b) 24,4; 59,7; 68; 69; 308,4; 228,4; 232,1; 234,4; 257; 276,5; 290,4f; 312,4; 313,1; 508,2; 529,3; 546,2; 643,4. c) 143; 156,1; 301,1; 414,1; 496; 497; 498; 542,4. d) 249,3; 417,4; 602,3. e) 280,3; 602,4; 289. f) 529; 220,4. g) 618,3; 628,2.

8: a) Åb 1,10. b) Joh 4,24. c) Rom 1,7; 8,27; 15,25; 1 Kor 1,2; 6,1f; 2 Kor 1,1; Ef 1,1; 2,19; Fil 1,1; KoI 1,1; 3,12; 1 Tes 3,13; 1 Tim 5,10; Hebr 3,1; Åb 5,8 med flere. d) Åb 7,3; 8,7.9.12.15.18.
DDS
: a) 66,4; 368,1; 369,1; 371; 372; 374. b) 292,4; 386. c) 30,6; 99,7; 136,4; 162,2; 287,8; 557,2; 631,2; 659; 660; 661.

9: DDS: 285,1; 287,2; 343,2ff.

10: Ef 2,20; Matt 16,18.

11: 1 Pet 2,5.9; Åb 1,6; 20,6; Hebr 2,17; 3,1; 4,14; 7,17-28; 8,1ff; 9,11.14. DDS: 276,5; 293.

12: 2 Mos 15,20; Dom 4,4; 2 Kong 22,14; Luk 2,36; ApG 21,8f; Rom 16,1; ApG 18,1.18.26; 1 Kor 16,19; 2 Tim 4,19; Matt 27,55f; Mark 16,40f; Luk 8,2f; 10,38-42; Joh 11,1; 12,3; Luk 23,55-24,1; Matt 28,1; Mark 16,1; ApG 1,14.

13: 1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6; Tit 1,5. DDS: 293; 294.

14: 1 Pet 2,5.9.

15: 2 Mos 20,3-17.

16: a) Matt 5,42; Luk 6,38; ApG 20,35. b) Matt 6,12; Luk 11,4; Matt 18,21f; Luk 17,3f. c) Matt 7,7ff; Luk 11,9-13. d) Matt 5,33-37. e) Matt 6,25-34; Luk 12,22-31. f) Matt 7,1-5; Luk 6,37. g) Matt 5,39.44ff; Luk 6,27f (Se register til 29). h) Matt 10,32f; Luk 12,8f. i) Matt 28,18ff. j) Luk22,15-20; 1 Kor. 11,23ff. DDS: c) 549; 550. e) 35; 37. g) 596; 597; 598; 599; 607.


De 10 bud:

18: Matt 6,33.

19: Rom 1,18-32; Ef 5,5; KoI 3,5.

20: Matt 5,33.37.

21: Matt 18,20; Luk 22,19; 1 Kor. 11,24f. DDS: 373,1; 382,1.

28: Rom 13,1-7; ApG 5,29. DDS: 750,2.4; 53,3.

29: Matt 22,35-40; Mark 12,28-33. Luk 10;25-37. DDS: 446,3; 600. (Se også i reg. til 16).


Djævelen

31: DDS: 404; 411,1.

32: Matt 4,1; 13,39; Joh 8,44; ApG 10,38; 1 Pet 5,8. Flere andre steder. b) Mark 1,13; Matt 12,26; Mark 4,15; Luk 22,3; Rom 16,20; 2 Kor 11,14; 12,7. Flere andre steder. e) Matt 9,34; 12,24 par; d) Joh 12,31; 14,30; 16,11; Åb, 12,9; 20,2.

33: DDS: 40,1; 132; 360,4.

34: 1 Kor 10,13; Jak.1,2ff.12ff. DDS: 16; 32.

35: Joh 3,16; 3,19f; ApG 13,46.


Engle og andre åndemagter

36: Hebr 1,13; Matt 1,20-24; 2,13.19; Luk 1,11.18f.26; 2,9.13.15; Mark 1,13; Matt 4,11; Luk 22,43; 28,2; Mark 16,5; Luk 24,4; Matt 16,27; 25,31; 1 Tes 4,16; 2 Tes 1,7; ApG 5,19; 12,7ff. DDS: 694,2; 40,4; 56,4; 81; 84; 96,1; 109,1; 119,3f; 732; 339,2.

37: Hebr 13,2; (1 Mos. 18,1-16).

38: 2 Pet 2,4; Jud 6; 2 Kor 12,7.

 

Vi tror på Gud Fader

39: Sal 14,1; 111,10; Ordsprog 9,10.

40: Hebr 11,2.

41: Joh 4,24; 1 Joh 1,5; 4,8.16; Joh 1,3; 1 Kor 8,6; KoI. 1,15ff; Åb 3,14; Joh 3,16.

42: Rom 1,20; Visd 13,1-9; Sl 19,2. DDS: 12,1.f; 13,2f; 36,1.

43: 1 Mos 37; 39-47. DDS: 21,2f; 33,3-6; 38,3.

45: Se reg. til 38; 1 Mos 3. DDS: 32 og de til 43 anførte.

48: 1 Mos 2,6; Sl 33,6-9; Joh 1,3; Hebr 1,2f; KoI 1,15. DDS: 26,4; 92,4.

51: 1 Mos 5,9.29; 1 Mos 11.

52: 1 Mos 1,26f; Sl 8.

53: Es 21,6; Ez 8,3; 11,1; Zak 2,12; Sl 49,16; 73,24; 1 Kong 18,12; 2 Kong 2,16; Matt 4,5.8; Luk 4,1.5.9; 1 Kor 12,2; 2 Kor 12,2ff.

54: a) Matt 9,18-26; Luk 1,11-17; Joh 11,19-45; b) Mark 1,23-39; Matt 8,14-17; Mark 4,23f; Matt 8,1-4 par; 8,5-13; Luk7,1-11; Joh 4,46-54; ApG 10,38; Luk 4,14-41; Matt 11,5; Luk 7,21f; Matt 8,28-34 par; 9,1-8 par; 12,22; Luk 11,19; Matt 15,21-28; Mark 7,24-30; Matt 15,29-31; Mark 7,31-37; Matt. 17,14-23 par; 20,29-34 par; Joh 5,1-15; Joh 9; c) Matt 14,13-21 par; Joh 6,1-15; Matt 15,32-39; d) Joh 2,1-11; e) Matt 8,23-27 par; f) Matt 14,22-34; Mark 6,45-53; Joh 6,16-21.

56: Åb 10,6; 1 Kor 15,18.20.51; 1 Tes 4,13ff; 2 Kor 5,8. DDS: 686,8; 625,5; 626,5; 639,1f; 654,1.

57: a) 1 Mos 12,3; 18,18; 22,18; 28,14; ApG 3,25. b) Es 7,14; 8,8.10; Matt 1,18-23; Luk 1,34.39. c) Mik. 5,1; Matt 2,5; Luk 2,4. d) 4 Mos 24,27; Matt 2,2. e) Hos 11,1; Matt 2,15. f) Es. 9,1-6; Matt 2,23; 4,13-16; Luk 4,14; Joh 1,43; Matt 26,32; 28,7.16; Mark 14,28; 16,7; (Luk 24,6). g) Zak. 9,9; Matt 21,1-9 par; Joh 12,12. h) Es. 53; Zak 13,7; Matt 20,29; Mark 10,45; Mark 14,27; Luk 22,37; 1 Pet 1,11. i) Hos 6,1; 1 Kor 15,4; Matt 12,40; 16,21 par; 17,23; Mark 9,31; Matt 20,19 par; Luk 24,7. DDS: a) 59,2ff; 62,1f; 76,8; 92,2. b) 63; 64; 94. c) 80,2; 85; 113; 114; 115. d) 76,7; 115,5. g) 67; 68; 69. h) 168,3; 155,1.

59: DDS: 296,3.

 

Vi tror på Jesus Kristus

60: Joh 1,18; 10.30; 14,6-9; Matt 11,27; Luk 10,22. DDS: 47; 142; 279,1; 301.

61: a) Matt 1,21; ApG 4,12. b) 1 Kong 19,16; 1 Sam 16,13; 2 Mos 28,41; ApG 10,38. c) Matt 13,57; Mark 6,4; Luk 4,24; Joh 4,44; Luk 7,16; Matt 21,11; Luk 24,19; ApG 3,22. d) Luk 1,33; 19,38; Joh 18,33-37; Hebr 1,8. e) Udover til 11 anført: Hebr 5,5.10; 6,20; 8,3; 9,7.25. f) Joh 5,44; ApG 5,31; 13,23; Fil 3,20; 2 Tim 1,10; Tit 1,4; 2,13; 3,6; 2 Pet 1,1.11; 2,20; 3,2.18; 1 Joh 4,14. g) Matt 1,1.16; Luk 1,27; 2,8; Matt 9,27; 12,23; 15,22; 20,30f par; 21,9; Mark 11,9; Matt 22,42 par; Rom 1,3; 2 Tim 2,8. h) 1 Tim 2,5; Hebr 8,6; 9,15; 12,24. i) 5 Mos 31,7-9; 34,9; Jos 1,1-6; Ez 2,2; 3,2-8; 4,2f; 5,2. DDS: a) 46; 47; 48. b) og d) 276,3. e) 293,1. f) 48. g) 86,2. h) 464,3. i) 660,6.

62: Joh 7,46; Hebr 13,8.

63: Matt 1,20-23; Luk 1,34-37; Matt 3,16; Mark 1,10; Luk 3,22; Joh 1,32; Luk 10,21. DDS: 63; 64; 83; 84; 85; 89,1f; 106,2; 411,2.

64: ApG 18,2.

66: Luk 2,36; Matt 8,14f par.

67: Joh 3,16; Rom 3,19-28; Gal 2,16; Matt 20,28; Mark 10,45. DDS: 128,2; 161,2f; 163; 164,3f; 165,1-3; 171; 176,1-4.

68: 1 Pet 3,19; 4,6. DDS: 57,3; 221,3.

69: Matt 28,6; Mark 16,6; Luk 24,6; Matt 28,11-15; Joh 20,5ff; 1 Kor 15,1-7; Matt 28,17; Mark 16,11.13; Luk 24,11.37-41; Rom 8,11. DDS: 199; 202; 208.

70: Joh 19,39-40.

71: Mark 16,19; Luk 24,50-51; ApG 1,1-11; Joh 20,29; 2 Kor 5,7; 1 Pet 1,8. DDS: 213,6; 214,3; 217,3; 219.

72: DDS: 356; 519.

73: Matt 24,9f; Mark 13,13; Luk 21,16f; 18,8; 1 Tim 4,1; Åb 7,3. osv. (anført til 8). DDS: 229,8f.

 

Vi tror på Helligånden

75: ApG 2; Joh 14,26; 15,25; 16,13ff. DDS: 66,3; 244; 249,5; 251,2; 247,4; 261,4.

76: Ud over til 57, 63 og 69 anført: Joh 14,26; 15,26; 1 Kor 12,3. DDS: 267,2; 257; 360,4; 238,3.6; 244,1; 242,2; 250,2f; 253,5; 254,2f; 258,1; 260,4; 270,2; 553,3.

77: Matt 3,11; Luk 4,18; Rom 8,9; Luk 1,35; Joh 14,26; 15,26; Rom 8,2.26. DDS: 250,7; 271,2; 272,2; 274,2; 436,7; 550,1; 499,4; 256.

78: ApG 2.

79: Joh 16,7-11. DDS: 241,3.

80: Se til 40.

83: Gal 5,19-26; 1 Kor 12,9; Gal 3,5; Es 11,2f. DDS: 121,3ff; 259,3; 272,3; 274,2.

84: 1 Tim. 6,12; Ef. 2,12; Joh 17,3; 1 Joh 5,20. DDS: 167,7; 189,1f; 627,4; 643; 671; 673; 674; 690; 719; 727; 749; 750.

85: a) 1 Pet 1,3f.8; 2 Pet 3,13; Åb 21,5. b) Matt 22,23-33; 1 Tes 4,13f. c) 1 Joh 3,2. d) Åb 4,8-11; 7,10ff. DDS: a) 656,1; 28,8; 656,3. b) 631; 639,6; 652,2; 653,6; 658,7. d) 13,5; 508,9; 554,8; 643,2; 648,3; 651,3; 654,4; 657; 658,6; 661,1.

 

Bøn — Fadervor

88: Matt 6,8. DDS: 549; 550.

90: DDS: 509,4.

91: DDS: 551,2.

92: Joh 14,13; 15,7.16; 16,24; 1 Joh 5,14f.

93: Matt 6,9-13; Luk 11,1-4; Matt 6,33. DDS: 35,6-8.

96: Matt 6,14f; Mark 11,25; Luk 6,37; Matt 18,25-35. DDS: 595,3.

97: Matt 24,22.

98: Matt 24,22; Mark. 13,20; 1 Kor 10,13.

 

Dåben

100: Joh 6,53-57. DDS: 428,5-7.

101: DDS: 399,2; 404; 412,3; 418,3f; 426,2.

103: Kol 1,12f. Se til 2 anførte og Kol 1,13. DDS: 126,3f.

104: a) Rom 6,3f; Kol 2,12. b) Joh 3,3ff; Ef 5,26; Tit 3,5. c) Gal 3,27. d) Kol 2,11f; Jer 3,3ff. DDS: a) 401; 405,2-6; 537,2. b) 402; 404. c) 399,3.

105: Matt 19,13ff; ApG 8,36; 10,47.

106: DDS: 399,4.

 

Konfirmationen

109: DDS: 407,1; 410,4; 411,6.

113: Matt 4,1-11; Luk4,1-13; Mark 1,12f.

117: ApG 8,14-17.

118: DDS: 263.

 

Nadveren

120: Se anført til nr. 3; 16; 21; 100.

121: 1 Kor. 11,25f.

122: Joh 6,53. DDS: 427,4f.

123: Matt 26,26ff; Mark 14,22ff; Luk 22,15-20; 1 Kor. 11,23ff; Joh 6,48-58; 13,1-15.

124: DDS: 420,4; 417,1.

127: 2 Mos 20,7.12f.22f.29; 24,1-13. Hebr 9,19f; 9,15. DDS: 417,2.

128: 3 Mos 9,1-8.16; Heb 9,11-14; 13,11; Joh 13,10. DDS: 420,1; 424,3; 426,6; 418; 428,3.5; 420,9; 428,9ff; 429,2; 422.

129: 1 Kor 11,26; Rom 12,1; 1 Pet 2,5. DDS: 415; 425; 431.

130: 1 Kor 10,16f.

132: Matt 26,28; Joh 6,54. DDS: 420,1.9; 422; 424,3; 426,6; 428,3.5.9ff; 429,2.

 

Missionen

134: Matt 28,18ff; 1 Pet 2,12. DDS: 312; 313; 315; 327.

 

Gudstjenesten

137: Sl 84,8. DDS: 378,5; 279,1; 301,5-8.

 

ForrigeHovedoversigt

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt på ny